Provozní řád

Zřizovatel: Šťastné děti z.s., Vyšní Lhoty 322, 739 51

Kontaktní osoba: Bc.Klára Pavlásková, ředitelka školky 

Email: stastnedeti@email.cz

Adresa: Vyšní Lhoty 322, 739 51

Platnost: od 1.9.2024.

Lesní klub Šťastné děti, není zapsaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je nestátní a neziskovou organizací. Provoz Šťastných dětí je hrazen pouze z plateb rodičů dětí, případně ze sponzorských darů, dotací. 

 

1.     Provozní informace

Provozní řád Lesního klubu Šťastné děti, určuje formu organizace, podává rámcový přehled a informuje o fungování klubu. 

S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách LK Šťastné děti na www.stastnedeti.com. Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LK Šťastné děti seznámit a podepsat jej, nejpozději při podpisu dohody o docházce dítěte do LK Šťastné děti.

1.1.        Zázemí

Zázemím LK Šťastné děti je dřevostavba jurty, část rodinného domu a zahrada.

1.1.1.     Dřevostavba  jurty

Dřevostavba jurty  (dále jen provozovna) je využívaná k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek, hraček a lehátek sloužících k odpočinku dětí. Součástí jurty je i šatna pro 22 dětí.

Dřevostavba jurty (provozovna) je vytápěna podlahovým elektrickým topením, je vybavená také klimatizací.

V provozovně je zavedena elektřina. 

V provozovně je viditelně umístěn hasící přístroj a lékárnička.

Prostor provozovny je možné větrat střešním oknem, větracími okny a dveřmi.

Děti při odpočinku leží na lehátkách na nožkách. Každé dítě má svůj polštář, deku.

V zázemí v rodinném domě jsou dvě místnosti. Jedna  slouží ke stravování dětí a výtvarné tvorbě dětí, jsou zde stolečky a židle pro každé dítě, pomůcky ke tvoření.  Dětský nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při výtvarných činnostech apod.) umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá standardům velikosti dětí.

Ve druhé místnosti je plně vybavená koupelna kde jsou 2 dětské záchody, dětský pisoár, 1 dospělý záchod, 3 dětské umyvadla, 1 umyvadlo pro dospělé a sprchový kout. 

 Na zahradě vedle dřevostavby  je také TOI TOI, s možností využití.

1.1.2.     Přilehlá louka a les

Dětem je k dispozici louka a smíšený  les.

Vybavení nejbližšího okolí se skládá z venkovního  posezení u jurty, ohniště, pískoviště,  také z dětského hřiště s herními prvky.

Pro odpočinek a zklidnění slouží nově postavená léčebná pyramida. 

1.2.        Podmínky provozu

LK Šťastné děti  nabízí celoroční a celodenní předškolní program pro děti od 3 do 6 let.  LK Šťastné děti nezajišťuje péči v době státních svátků a prázdnin.  Funguje 10 měsíců v roce, tudíž se platí 10 členských příspěvků za kalendářní rok.

Docházka dítěte do LK Šťastné děti začíná, pokud není domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).  Rodiče jsou informováni na počátku školního roku o svátcích, prázdninách a volných dnech.

Provoz LK Šťastné děti je celodenní (8,5 hodin): 7:30 – 16:00 hod. Maximální velikost skupiny na 1 průvodce je 6 dětí, v případě větší skupiny dětí jsou k dispozici 2 průvodci. Děti se schází v provozovně LK Šťastné děti.  V případě výletů je možný sraz na jiném místě. O změně místa srazu budou rodiče informováni emailem/SMS s dostatečným předstihem. Rodiče využívají k parkování parkoviště v místě provozovny. 

2.  Zápis a přijetí dítěte do LK Šťastné děti

2.1.        Zápis dítěte do LK Šťastné děti.

Zápis dětí do LK Šťastné děti probíhá celoročně.

Pro přihlášení dítěte do LK Šťastné děti mohou rodiče využít kontaktní formulář, který ředitelka  předá rodičům osobně při setkání, případně po dohodě zašle emailem. 

Zápisné dítěte činí 1500,- Kč.

Před zápisem doporučujeme seznámení s Provozním řádem, pedagogickou koncepcí a platbami za docházku dítěte podle jednotlivých modelů docházky. Doporučujeme také jednodenní návštěvu LK Šťastné děti, která umožňuje osobně se seznámit s prostředím, zázemím a průvodci. 

Cena za jednodenní návštěvu 1 dospělého a max 2 děti činí 400,- Kč včetně obědu pro dítě.

 

2.2.        Podmínky a požadavky přijetí dítěte do LK Šťastné děti

O přijetí dětí rozhoduje ředitelka LK Šťastné děti na základě vyplněné přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:

Zralost dítěte pro předškolní docházku (přijímáme děti od 3 let, kdy se dítě umí samo obléci, samo se nají, řekne si na záchod, komunikuje, zvládá delší pobyt bez rodičů. Je schopno ujít denně alespoň jeden kilometr.
Sourozenci – mají přednost.

Děti s vícedenní docházkou mají přednost.

Kapacita LK ŠŤastné děti a model docházky:
Seznam čekatelů – tzn. náhradníci mají přednost.
Poté, co ředitelka oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Šťastné děti, rodiče vyplní přihlášku k docházce dítěte a podepsanou přihlášku pošlou emailem  na adresu Spolku Šťastné děti nebo doručí osobně do provozovny LK.

Spolu s přihláškou je nutná také rezervační záloha ve výši dvou měsíčních školných. Tato záloha se následně uplatní jako první dvě měsíční školné. Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů nezahájí docházku do LK Šťastné děti, záloha se nevrací. 

3.  Finance

3.1.        Ceník členského příspěvku

Při podání přihlášky bude rodičům sdělena výše členského příspěvku za docházku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič do 20. dne v měsíci uhradí členský příspěvek (např. do 20. 9. uhradí školné na měsíc říjen) bankovním převodem a do zprávy pro příjemce uvede „členský příspěvek + jméno dítěte"). Výjimečně po předchozí dohodě je možné uhradit členský příspěvek v jiný, předem dohodnutý termín.

Výše členského příspěvku je dle typu docházky následující:

Pětidenní 7.200-, Kč

Čtyřdenní 6.700,- Kc

Třídenní 5.700,- Kč

Sourozenecká sleva 1000,- Kč.

Zřizovatel je oprávněn změnit výši platby za docházku dítěte do LK Šťastné děti. O změně je povinen informovat  1 měsíc před její účinností e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit ji na webových stránkách.

3.3.        Úhrada kulturního příspěvku

Pro potřeby návštěvy různých kulturních zařízení např. divadlo, knihovna, saunování, návštěva solné  jeskyně, atd. bude rodičům účtován  příspěvek na jízdné a vstupné dítěte na akci.

3.4.        Dary

Šťastné děti z. s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Šťastné děti.

bezhotovostní převod na účet spolku: 123-4118500287/0100
finanční dar v hotovosti
věcný dar - výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny

 Zřizovatel vydává dárci potvrzení o přijetí daru ve formě:

potvrzení o přijatém daru (dar do 5.000,- Kč)
darovací smlouvy (dary nad 5.000,- Kč)

Dar v celkové (včetně jiných subjektů) minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok, kdy dárcem je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad.

4.  Přebírání dítěte

4.1.        Předávání dítěte

Rodiče předávají dítě osobně průvodci v době od 7:30 do 8:45 hod. Rodiče prosíme o dochvilnost při předávání dětí, aby nebyl narušen denní program. Předávání dítěte probíhá v místě provozovny LK Šťastné děti,  na adrese: Vyšní Lhoty 322, 73951, pokud nebude oznámeno jinak, a to emailem/SMS s dostatečným předstihem (př. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.).

Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodci LK Šťastné děti. Předání probíhá osobně z rukou rodiče do rukou průvodce. Rodič při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. zdravotní stav dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí, zdravotní stav a potřeby dítěte.

Děti nenosí do LK Šťastné děti žádné cennosti, hračky (kromě plyšáků na spaní), sladkosti, ani peníze.

4.2.        Vyzvedávání dítěte

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven na dobu 12.30. -13.00. při polodenní docházce a do 16:00 při celodenní docházce v prostorách LK Šťastné děti. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě je možné dohodnout jiný čas vyzvednutí dítěte. Při přihlášení rodič jasně písemně uvede osoby, které mohou dítě vyzvedávat.

Předávání dítěte zpět probíhá osobně z rukou průvodce do rukou rodičů nebo jimi pověřené osoby, a tím také odpovědnost zřizovatele a průvodce za dítě končí a přechází opět na rodiče nebo jimi pověřenou osobu. Rodiče nebo jimi pověřené osoby jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte,  bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců LK Šťastné děti, průvodce tuto situaci sdělí rodičům telefonicky a dohodnou okamžité  vyzvednutí dítěte.

5.  Pobyt v LK Šťastné děti.

5.1.        Pravidla pobytu v LK Šťastné děti

Pravidla v zázemí LK Šťastné děti jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu LK Šťastné děti. S Provozním řádem jsou rodiče seznamováni před zápisem dítěte do LK Šťastné děti,  na začátku a v průběhu roku a je vyvěšen v provozovně LK Šťastné děti.. Jelikož je LK Šťastné děti otevřený rodičům, jejichž dítě LK Šťastné děti navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla:

 - do LK Šťastné děti nepřinášejí děti hračky z domova
 - také nenosí sladkosti, sušenky, bonbóny apod.
 - neběhá se s nářadím
 - všechny pomůcky a hračky mají své místo, po dokončení činnosti je na ně opět vracíme
 - děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti
 - rodiče v zázemí L Šťastné děti respektují činnost skupiny pod vedením průvodce
 - rodiče se mohou po domluvě s průvodcem podílet na aktivitách organizovaných průvodcem
 

LK Šťastné děti realizuje svůj program také ve venkovních prostorách LK Šťastné děti  a v blízkém lese, proto je nezbytné, aby děti dodržovaly bezpečnostní pravidla pobytu venku:

 - ozvat se, jsem-li volán jménem
 - zůstat na dohled a doslech průvodce
 - na zazvonění zvonečku či jiný, předem domluvený signál, přijít k průvodci
 - čekat na smluvených místech
 - nelézt na stohy dříví či do děr v lese
 - větve nosit tak, aby ostatní neohrožovaly
 - potřebu vykonávat na místě určeném průvodcem
 - bez dovolení nejíst nic nalezeného v lese
 - při zkoumání hub se jich nedotýkat prstem, ale jen klackem
 - neodcházet s neznámými lidmi
 - s nožíkem, škrabkou, nůžkami, pilkou pracujeme pouze v sedu a za dohledu průvodce
 - zachovávat základní pravidla soužití v lese (např. žij a nechej žít).

5.2.        Modely docházky

Jsou možné následující typy frekvence docházky:

1.     A) Celotýdenní docházka

Dítě se účastní programu LK Šťastné děti pět dní v týdnu.

1.     B)  Třídenní a čtyřdenní  docházka

Dítě navštěvuje LK Šťastné děti daný počet dnů v týdnu. Výběr konkrétních dnů v týdnu pro docházku oznámí rodič spolu s přihláškou do LK Šťastné děti. V případě nečekané nepřítomnosti je možnost si neodchozené a řádně odhlášené dny nahradit ve dnech jiných.  Platnost náhrad je 60 dnů.

Rezervační poplatek. O  rezervační poplatek může požádat zákonný zástupce dítěte, které nebude docházet do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce. Zákonný zástupce dítěte musí požádat písemně ředitelku školky, a to nejpozději do 20.dne předchozího měsíce, pakliže  se jedná o plánované přerušení docházky (např. z důvodu pobytu v lázních apod.) anebo nejpozději do tří dnů po uplynutí daného měsíce v případě neplánované události ( závažná nemoc dítěte..) V takovém případě je však vyžadováno doložení lékařskou zprávou. Sníženou úplatu ve formě rezervačního poplatku lze přiznat u docházky daného dítěte nejvýše 1x za dobu, kterou je vymezen školní rok. Rezervační poplatek na jedno dítě za měsíc je 2000,- Kč.

U všech typů docházky je možnost účasti na programu celodenně či polodenně. 

Pokud rodič řádně předal dítě do péče osobě pověřené zřizovatelem, nese tento za dítě zodpovědnost.

Uzávěra zařízení z důvodu pandemie, epidemie - v případě uzávěry zařízení, která trvá déle než jeden měsíc, rodiče hradí 30% školkovného. 

5.3.        Spolupráce s rodiči

LK Šťastné děti chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají pozitivní vliv na dítě.

  • Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči budeme podporovat společnými prožitky (společné akce s rodiči v zázemí klubu, slavnosti, brigády atd.)
  • Rodiče se mohou podílet na provozu LK (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.)
  • Rodiče jsou informování o provozu LK Šťastné děti a aktivitách spolku Šťastné děti z.s.- emailem, prostřednictvím webových stránek.
  • Rodiče si mohou u průvodce domluvit schůzku, při které je pedagog bude informovat o chování, úspěších a nezdarech jejich dítěte, případně mohou společně nalézt cestu. Doporučujeme, aby se taková schůzka realizovala nejméně 2x za rok.
  • Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem. V případě, že jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Šťastné děti, obrací se rodič na ředitelku  LK Šťastné děti. 
  •  

5.4.        Koncepce výchovy a pedagog

Pedagogická koncepce LK Šťastné děti vychází z přírodní pedagogiky, zážitkové pedagogiky podle Josepha Cornella (zážitek je cestou k poznání přírody) či některých Montessori principů. Nedílnou součástí pedagogických přístupů je koncept komunikačních dovedností Respektovat a být respektován a přístup k dětem podle Naomi Aldort. 

Se skupinou do 6 dětí pracuje vždy alespoň jeden průvodce, při větším počtu dětí dva průvodci. V LK Šťastné děti je možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů po domluvě s ředitelkou. 

5.5.        Harmonogram dne

- ranní kruh s básní a zpěvem, seznámení s programem, jóga, angličtina (2x týdně)  (9.00)

- dopolední program (9:15- 11:45)

- oběd (12:00-12:30)

- odpočinek, spánek, četba ,hry, aktivity na zahradě, v případě nepříznivého počasí aktivity v provozovně  (12.45 - 16.00)

5.6.    Pitný režim

V zázemí je vždy připravena filtrovaná voda, bylinný , ovocný čaj či jiný nápoj pro děti. Na řádný pitný režim dohlíží průvodce. Nápoje nedoslazujeme. Do lesa mají děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím (zajišťují rodiče). V zimních měsících děti nosí pití v termosce.

5.7.        Vybavení a oblečení dětí

Vybavení (celoročně) :

 - batůžek s prsním popruhem (lze došít)
 - do baťůžku: náhradní ponožky/punčocháče, kalhotky/trenky, kapesníky, pláštěnku, pití
 - pro odpolední odpočinek je možno přinést oblíbeného plyšáka
 - oblečení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič.

Celoročně v provozovně:
 - přihrádka s náhradním oblečením: bunda, mikina, tepláky, punčocháče (v zimě), ponožky, kalhotky/trenky, triko s krátkým/dlouhým rukávem, gumáky
  - přikrývka pro odpolední odpočinek
  - prosíme o průběžnou kontrolu přihrádky  a jeho doplňování
 

Léto:
- pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné)
 - triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, šusťáková bunda
 - v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty
 - pokrývka hlavy
Zima:
 - triko s dlouhým rukávem – funkční spodní vrstva (vlna, hedvábí, syntetické materiály)
 - mikina – střední, zateplovací vrstva (fleece, vlna)
 - bunda + oteplovačky/kombinéza – svrchní, izolační vrstva, nepromokavá a větru odolná
 - ponožky, nepromokavé rukavice (jedny náhradní v baťůžku), nákrčník/šála, čepice/kukla
 - pevná nepromokavá obuv

5.8.        Zdraví dítěte

Průvodci absolvovali Zážitkový kurz první pomocí se zaměřením na děti. Průvodci mají stále (i mimo zázemí LK Šťastné děti) k dispozici plně vybavenou lékárničku a mobilní telefon s čísly rodičů a záchranných složek.

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Šťastné děti. 

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.

Rodiče jsou povinní informovat LK Šťastné děti o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných alergiích. 

Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.

Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:

 - zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 - kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 - zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
 - průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 - bolest v uchu
 - bolest břicha
 - bolest při močení
 - vši
 - v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmoneloza, žloutenka atd.)

Průvodce může odmítnout dítě do LK Šťastné děti přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených symptomů. Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Šťastné děti  (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. 

V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni rodiče.  V případě úrazu průvodce vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče. 

5.8.1.     Klíšťata

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci. Průvodci nález zapisují do Třídní knihy a informují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte. 

Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské školy, metodický materiál projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23. 1. 2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.  

5.8.2.     Pojištění

LK Šťastné děti  je pojištěn u pojišťovny Kooperativa.

Součásti smlouvy je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku. 
Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte průvodci LK Šťastné děti. Předání probíhá slovně a to tak, že rodič řekne „předávám dítě“ a průvodce řekne „přebírám dítě“.
Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodcem LK Šťastné děti. Předání probíhá slovně, a to tak, že průvodce řekne „předávám dítě“ a rodič řekne „přebírám dítě“.

© 2024 Lesní klub Šťastné děti